Arkema Import

ALGEMENEVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Waar hierna over de verkoper wordt gesproken wordt bedoeld ‘Arkema Import’ of ‘Warmup Nederland’. Waar hierna wordt gesproken over de koper dan wordt bedoeld de wederpartij van de verkoper.

Artikel 2

Op al onze leveringen, aanbiedingen en orderbevestigingen zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden van de koper worden nadrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk van toepassing zijn verklaard.

Artikel 3

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend voor zowel verkoper als koper. Dit geldt zowel (maar niet uitputtend) voor de prijs, als de hoeveelheid en de levertijd. Wij kunnen orders zonder opgaaf van reden weigeren en een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de order door de verkoper schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4

Verkoper kan voorafgaand aan de levering aan de koper een zekerheidsstelling of vooruitbetaling verlangen alvorens de gevraagde producten te leveren. Verkoper zal de koper schriftelijk om zekerheidstelling of vooruitbetaling vragen.

Artikel 5

De verkoper is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het te laat afleveren van producten.

Artikel 6

De verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen in afbeeldingen, gewichten of kwaliteiten.

Artikel 7

Vanaf het moment dat producten het magazijn van de verkoper verlaten vallen zij voor rekening en risico van de koper. Ook kan het voorkomen dat verkoper levert in deelleveringen en hiervan deelfacturen opstelt en daarvoor betaling verlangt. De verkoper spant zich volledig in om producten onbeschadigd bij de koper af te leveren. De verkoper is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het beschadigd leveren van de producten.

Artikel 8

Koper dient producten bij levering te controleren op eventuele beschadigingen en foutieve leveringen en hiervan per omgaande, maar uiterlijk 48 uur na ontvangst, melding van te maken bij de verkoper. Producten mogen nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper terug worden gezonden. Klachten of reclamaties geven de koper nooit het recht betaling uit te stellen.

Artikel 9

Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de factuur. Na verloop van de termijn zal de koper een rente verschuldigd zijn van 1% van het factuurbedrag voor elke maand dat te laat wordt betaald. De rente wordt verrekend vanaf de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand.

Artikel 10

Alle voor invordering te maken kosten zijn voor rekening van de koper. Dit geldt voor zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De verkoper behoudt zich het recht voor leveringen op te schorten tot alle openstaande vorderingen zijn vereffend of om van de koper een vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 11

Verkoper behoudt zich het eigendom van alle geleverde zaken voor tot op het moment dat koper aan alle verplichtingen heeft voldaan, met inbegrip van (maar niet uitputtend) boetes of rentes welke verkoper van koper te vorderen heeft.

Artikel 12

Verkoper behoudt zich het recht voor om, bij niet voldoen aan de plichten van de koper, de geleverde materialen zonder enige sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst terug te nemen. De kosten hiervan komen voor rekening van de koper.

Artikel 13

Wanneer de koper niet of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen of in geval van faillissement, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of aangevraagde of verkregen surseance van betaling of wanneer sprake is van enige andere belangrijke wijziging in de financiƫle situatie van koper dan heeft verkoper het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In deze gevallen zijn alle facturen direct opeisbaar, een en ander onverminderd verkopers overige rechten overeenkomstig de wet.

Artikel 14

Op alle door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van die overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de te Groningen bevoegde rechter met dien verstande dat verkoper het recht heeft iedere zaak aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de plaats waar de afnemer gevestigd is of zijn woonplaats heeft.